Algemene voorwaarden

ChocoChef

 • Roggestraat 137
 • 7311 CC Apeldoorn (NL)
 • Telefoon: 06 – 8324 8559
 • E-mailadres: chocochefnl@gmail.com
 • KVK-nummer: 54212367
Artikel 1: Geldigheid van de algemene voorwaarden.
 • 1a Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tot verhuur of levering van producten en/of diensten, welke worden uitgebracht, resp. aangegaan door ChocoChef, gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen ChocoChef.
 • 1b Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan degene die aan ChocoChef opdracht geeft tot verhuur, het verlenen van diensten en/of het leveren van goederen.
 • 1c De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden.
 • 1d Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 • 1e Op overeenkomsten aangegaan door ChocoChef zijn nimmer algemene bepalingen of inkoopvoorwaarden van opdrachtgever van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.
Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten.
 • 2a Alle aanbiedingen van ChocoChef zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld.
 • 2b Uitsluitend na schriftelijke bevestiging (waaronder begrepen per email) door of op bevoegde wijze namens ChocoChef van een opdracht, dan wel zodra ChocoChef is begonnen met de uitvoering van de aan hem verleende opdracht, is een overeenkomst tot stand gekomen.
Artikel 3: Prijzen.
 • 3a Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van aflevering de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen, onderdelen, lonen of andere kostprijsbepalende factoren niet voorzienbare wijziging hebben ondergaan, is ChocoChef gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.
 • 3b Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 • 3c Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere overheidsheffingen.
Artikel 4: Annuleringen.
 • Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht schriftelijk te annuleren tot uiterlijk de derde werkdag (maandag-vrijdag vóór 17.00 uur) voorafgaand aan de dag waarop de opdracht zou moeten worden uitgevoerd, tenzij anders is overeengekomen. In het geval van annulering nadien is opdrachtgever gehouden aan ChocoChef alle met het oog op de uitvoering van deze order gemaakte kosten (van voorbereiding, opslag, provisie e.d) te vergoeden, onverlet het recht van ChocoChef op vergoeding van winstderving en overige schade.
Artikel 5: Termijnen van levering.
 • Hoewel ChocoChef zich tot het uiterste inspant om afgesproken leveringstermijnen na te komen, zijn deze nooit aan te merken als fatale termijn. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de veronderstelling dat er geen beletselen zijn voor ChocoChef de goederen en/of diensten te leveren. Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Artikel 6: Reclame.
 • 6a Opdrachtgever is verplicht eventuele reclames en/of klachten zo spoedig mogelijk bij of na uitvoering van de opdracht aan ChocoChef te melden, doch uiterlijk binnen 8 dagen na kennisneming van de reden van de reclame of klacht, op straffe van verval van aanspraken terzake. Indien de reclame naar het oordeel van ChocoChef juist is, zal zij te harer keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde diensten en/of goederen, hetzij de goederen of diensten vervangen. ChocoChef is niet tot verdere schadevergoeding verplicht.
 • 6b Reclames geven de opdrachtgever geen recht tot verrekening of opschorting.
Artikel 7: Betaling buffetservice
 • 7a De opdrachtgever heeft nimmer een retentierecht tegenover ChocoChef.
 • 7b Bij de orderverstrekking hanteert ChocoChef een aanbetaling van 50% van het totaal geprognosticeerde bedrag. 14 dagen voor de reserveringsdatum een aanbetaling van 50% van het totaal geprognosticeerde bedrag. Binnen 14 dagen na ontvangst van de definitieve factuur het restant en eventuele meerkosten, tenzij anders is overeengekomen.
 • 7c Opdrachtgever is gehouden facturen van ChocoChef te voldoen binnen de op de factuur vermelde termijn en bij gebreke van een dergelijke vermelding: binnen 8 dagen. Indien de opdrachtgever niet binnen bedoelde termijn betaalt, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
Artikel 8: Betaling verhuur
 • 8a Voor bedrijven is betaling op rekening mogelijk. De eerste keer dat een huurovereenkomst wordt aangegaan dient echter contant of vooruit per bank te worden betaald. U ontvangt vooraf een factuur.
 • 8b Voor particulieren geldt dat het huurbedrag contant dient te worden betaald bij het afhalen of bij bezorging. Of vooruitbetaald per bank.
Artikel 9: Borg bij verhuur
 • 9a Bij huur betaald u een borg van 275 euro. Deze borg dient contant bij ophalen of bij bezorging betaald te worden. U krijgt de borg contant weer terug bij het inleveren van de chocoladefontein.
Artikel 10: Verplichtingen van een huurder.
 • 10a De huurder is verplicht het gehuurde overeenkomstig de aard en het doel daarvan en conform de gebruiksaanwijzing en/of aanwijzingen van personeel van ChocoChef.
 • 10b De klant aanvaardt alle risicos die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde en verklaart alle redelijke veiligheidsmaatregelen te treffen en te beschikken over, mede gelet op het gebruik van het gehuurde, normaal gebruikelijke verzekeringen.
Artikel 11: Aansprakelijkheid.
 • 11a ChocoChef is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij of in verband met de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover deze schade het directe of indirecte gevolg is van:
  • – overmacht, zoals hierna nader is omschreven;
  • – daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld;
  • – ondeugdelijkheid van materialen of constructiefouten in het gehuurde en/of geleverde;
  • – handelingen of nalatigheid van ChocoChef, haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen, behoudens opzet of grove schuld.
 • 11b ChocoChef is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, zoals bedrijfsschade, stagnatieschade, omzet- of winstderving, verlies van data, e.d.
 • 11c ChocoChef is in alle gevallen slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.
 • 11d ChocoChef is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies aan goederen van opdrachtgever of derden, die ChocoChef onder zich heeft.
Artikel 12: Ontbinding.
 • Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige verplichting uit deze of enige andere de met ChocoChef gesloten overeenkomst, alsmede in geval van (aanvraag tot) faillissement of surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft ChocoChef het recht zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden, zulks ter keuze van ChocoChef, zonder dat ChocoChef tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd de haar verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering welke ChocoChef ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en volledig opeisbaar.
Artikel 13: Uitbesteding werk aan derden.
 • ChocoChef is gerechtigd de haar opgedragen werkzaamheden en/of diensten te laten uitvoeren door derden. De opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door ChocoChef aan een derde van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door ChocoChef met opdrachtgever gesloten overeenkomsten.
Artikel 14: Diensten op locatie.
 • 12a Ingeval ChocoChef diensten verricht op een aan opdrachtgever toebehorende locatie, stelt opdrachtgever – voor zover dit voor de uitvoering van de diensten nodig is – ter beschikking de ruimte, inrichting, apparatuur, vaste en losse inventaris, energie, water, riolering, telecommunicatie- en kopieervoorzieningen en gebruik van postfaciliteiten. Tevens stelt opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking het gebruik van de arbo technische zaken waaronder Bedrijfshulpverlening- en EHBO voorzieningen.
 • 12b Opdrachtgever zorgt dat de in artikel 20a genoemde faciliteiten steeds voldoen aan alle wettelijke eisen. Opdrachtgever neemt alle financiële consequenties van eventuele tekortkomingen voor zijn rekening.
 • 12c Opdrachtgever is als eigenaar van de locatie verantwoordelijk voor het afval en aanbieding van het afval volgens wettelijke voorschriften.
 • 12d Belastingen, Buma/Stemra-rechten en retributies alsmede kosten van telecommunicatie, energie- en waterverbruik, riolering en afvalverwerking, ten behoeve van de door ChocoChef te verlenen diensten zijn voor rekening van opdrachtgever.
Artikel 15: Overmacht.
 • Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, burgeroorlog, oproer, oorlogsgevaar, stakingen, blokkade, bedrijfsstoornis, materiaal tekorten, niet goed functioneren van apparatuur, transport problemen, niet te voorziene files door bv. omgevallen vrachtauto’s, bermbranden, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, export- of importverboden, weigering import- en exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregel en tekortschieten van toeleveranciers van ChocoChef.
Artikel 16: Geschillen en toepasselijk recht.
 • Op deze algemene voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten, waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij eventuele geschillen zal ChocoChef en opdrachtgever met elkaar in overleg treden en trachten een minnelijke regeling te bereiken. Indien dat niet mogelijk blijkt, zullen alle geschillen die verband houden met de uitvoering van de opdracht, in eerste aanleg worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Zutphen.